Plan L1: 1C-1G-15

Bắt đầu từ
95,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 1 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 15 GB SSD Storage

Plan L2: 1C-2G-20

Bắt đầu từ
140,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20 GB SSD Storage

Plan L3: 2C-2G-30

Bắt đầu từ
190,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30 GB SSD Storage

Plan L4: 2C-4G-50

Bắt đầu từ
290,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 50 GB SSD Storage

Plan L5: 3C-4G-50

Bắt đầu từ
330,000 đ/tháng

 • 3 vCPU
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 50 GB SSD Storage

Plan L6: 4C-6G-60

Bắt đầu từ
460,000 đ/tháng

 • 4 vCPU
  ?
 • 6 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 60 GB SSD Storage

Plan L7: 4C-8G-80

Bắt đầu từ
560,000 đ/tháng

 • 4 vCPU
  ?
 • 8 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 80 GB SSD Storage

Plan L8: 6C-8G-120

Bắt đầu từ
680,000 đ/tháng

 • 6 vCPU
  ?
 • 8 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 120 GB SSD Storage

Plan L9: 8C-12G-160

Bắt đầu từ
960,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 12 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 160 GB SSD Storage

Plan L10: 8C-16G-240

Bắt đầu từ
1,200,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 16 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 240 GB SSD Storage

Plan L11: 10C-22G-320

Bắt đầu từ
1,600,000 đ/tháng

 • 10 vCPU
  ?
 • 22 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 320 GB SSD Storage

Plan L12: 16C-32G-480

Bắt đầu từ
2,400,000 đ/tháng

 • 16 vCPU
  ?
 • 32 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 480 GB SSD Storage

Plan L13: 22C-48G-960

Bắt đầu từ
3,760,000 đ/tháng

 • 22 vCPU
  ?
 • 48 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 960 GB SSD Storage

Plan L14: 32C-64G-960

Bắt đầu từ
4,800,000 đ/tháng

 • 32 vCPU
  ?
 • 64 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 960 GB SSD Storage

Plan L15: 32C-128G-1200

Bắt đầu từ
7,600,000 đ/tháng

 • 32 vCPU
  ?
 • 128 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1200 GB SSD Storage

Plan L16: 48C-256G-1600

Bắt đầu từ
13,760,000 đ/tháng

 • 48 vCPU
  ?
 • 256 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1600 GB SSD Storage