Không Dùng.Plan L1: 1C-1G-15

Bắt đầu từ
95,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 1 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 15 GB SSD Storage

Không Dùng.Plan L2: 1C-2G-20

Bắt đầu từ
140,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20 GB SSD Storage

Không Dùng.Plan L3: 2C-2G-30

Bắt đầu từ
190,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30 GB SSD Storage

Không Dùng.Plan L4: 2C-4G-50

Bắt đầu từ
290,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 50 GB SSD Storage

Không Dùng.Plan L5: 3C-4G-50

Bắt đầu từ
330,000 đ/tháng

 • 3 vCPU
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 50 GB SSD Storage

Không Dùng.Plan L10: 8C-16G-240

Bắt đầu từ
1,200,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 16 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 240 GB SSD Storage