Plan 1: 1C-2G-20G-Platinum

586,656 đ3 tháng

 • 1 vCPU Platinum
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20 GB SSD NVMe

Plan 2: 2C-2G-30G-Platinum

796,176 đ3 tháng

 • 2 vCPU PlatinumHz
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30 GB SSD NVMe

Plan 3: 2C-4G-50G-Platinum

1,215,216 đ3 tháng

 • 2 vCPU Platinum
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 50 GB SSD NVMe

Plan 4: 4C-6G-60G-Platinum

1,927,584 đ3 tháng

 • 4 vCPU Platinum
  ?
 • 6 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 60 GB SSD NVMe

Plan 5: 4C-8G-80G-Platinum

2,346,624 đ3 tháng

 • 4 vCPU Platinum
  ?
 • 8 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 80 GB SSD NVMe

Plan 6: 8C-12G-160G-Platinum

4,693,248 đ3 tháng

 • 8 vCPU Platinum
  ?
 • 12 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 160 GB SSD NVMe

Plan 7: 8C-16G-240G-Platinum

7,123,680 đ3 tháng

 • 8 vCPU Platinum
  ?
 • 16 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 240 GB SSD NVMe

Plan 8: 16C-32G-480G-Platinum

14,247,360 đ3 tháng

 • 16 vCPU Platinum
  ?
 • 32 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 480 GB SSD NVMe