Plan W1: 1C-2G-20

140,000 đ1 tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20 GB SSD Storage

Plan W2: 2C-2G-30G

190,000 đ1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30 GB SSD Storage

Plan W3: 2C-4G-50

290,000 đ1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 50 GB SSD Storage

Plan W4: 3C-4G-50

330,000 đ1 tháng

 • 3 vCPU
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 50 GB SSD Storage

Plan W5: 4C-6G-60

460,000 đ1 tháng

 • 4 vCPU
  ?
 • 6 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 60 GB SSD Storage

Plan W6: 4C-8G-80

560,000 đ1 tháng

 • 4 vCPU
  ?
 • 8 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 80 GB SSD Storage

Plan W7: 6C-8G-120

680,000 đ1 tháng

 • 6 vCPU
  ?
 • 8 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 120 GB SSD Storage

Plan W8: 8C-12G-160

960,000 đ1 tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 12 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 160 GB SSD Storage

Plan W9: 8C-16G-240

1,200,000 đ1 tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 16 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 240 GB SSD Storage

Plan W10: 10C-22G-320

1,600,000 đ1 tháng

 • 10 vCPU
  ?
 • 22 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 320 GB SSD Storage

Plan W11: 16C-32G-480

2,400,000 đ1 tháng

 • 16 vCPU
  ?
 • 32 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 480 GB SSD Storage

Plan W12: 22C-48G-960

3,760,000 đ1 tháng

 • 22 vCPU
  ?
 • 48 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 960 GB SSD Storage

Plan W13: 32C-64G-960

4,800,000 đ1 tháng

 • 32 vCPU
  ?
 • 64 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 960 GB SSD Storage

Plan W14: 32C-128G-1200

7,600,000 đ1 tháng

 • 32 vCPU
  ?
 • 128 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1200 GB SSD Storage

Plan W15: 48C-256G-1600

13,760,000 đ1 tháng

 • 48 vCPU
  ?
 • 256 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1600 GB SSD Storage