Đặt hàng

Plan W1: 1C-2G-20
140.000,00 đ
1 tháng
1 vCPU GOLD
2 GB RAM
20 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W2: 2C-2G-30G
190.000,00 đ
1 tháng
2 vCPU GOLD
2 GB RAM
30 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W3: 2C-4G-50
290.000,00 đ
1 tháng
2 vCPU GOLD
4 GB RAM
50 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W4: 3C-4G-50
330.000,00 đ
1 tháng
3 vCPU GOLD
4 GB RAM
50 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W5: 4C-6G-60
460.000,00 đ
1 tháng
4 vCPU GOLD
6 GB RAM
60 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W6: 4C-8G-80
560.000,00 đ
1 tháng
4 vCPU GOLD
8 GB RAM
80 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W7: 6C-8G-120
680.000,00 đ
1 tháng
6 vCPU GOLD
8 GB RAM
120 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W8: 8C-12G-160
960.000,00 đ
1 tháng
8 vCPU GOLD
12 GB RAM
160 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W9: 8C-16G-240
1.200.000,00 đ
1 tháng
8 vCPU GOLD
16 GB RAM
240 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W10: 10C-22G-320
1.600.000,00 đ
1 tháng
10 vCPU GOLD
22 GB RAM
320 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W11: 16C-32G-480
2.400.000,00 đ
1 tháng
16 vCPU GOLD
32 GB RAM
480 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W12: 22C-48G-960
3.760.000,00 đ
1 tháng
22 vCPU GOLD
48 GB RAM
960 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W13: 32C-64G-960
4.800.000,00 đ
1 tháng
32 vCPU GOLD
64 GB RAM
960 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W14: 32C-128G-1200
7.600.000,00 đ
1 tháng
32 vCPU GOLD
128 GB RAM
1200 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan W15: 48C-256G-1600
13.760.000,00 đ
1 tháng
48 vCPU GOLD
256 GB RAM
1600 GB NVMe Enterpire
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Network
Đăng ký ngay