Đặt hàng

Platinum G2 Cloud - Plan 1
150.000,00 đ
1 tháng
1 vCPU Platinum G2
1 GB RAM
20 GB NVMe U.2
1000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Platinum G2 Cloud - Plan 2
205.000,00 đ
1 tháng
1 vCPU Platinum G2
2 GB RAM
20 GB NVMe U.2
1000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Platinum G2 Cloud - Plan 3
280.000,00 đ
1 tháng
2 vCPU Platinum G2
2 GB RAM
30 GB NVMe U.2
1200 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Platinum G2 Cloud - Plan 4
430.000,00 đ
1 tháng
2 vCPU Platinum G2
4 GB RAM
50 GB NVMe U.2
1500 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Platinum G2 Cloud - Plan 5
670.000,00 đ
1 tháng
4 vCPU Platinum G2
6 GB RAM
60 GB NVMe U.2
2000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Platinum G2 Cloud - Plan 6
820.000,00 đ
1 tháng
4 vCPU Platinum G2
8 GB RAM
80 GB NVMe U.2
3000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Platinum G2 Cloud - Plan 7
1.010.000,00 đ
1 tháng
6 vCPU Platinum G2
8 GB RAM
120 GB NVMe U.2
4000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Platinum G2 Cloud - Plan 8
1.420.000,00 đ
1 tháng
8 vCPU Platinum G2
12 GB RAM
160 GB NVMe U.2
5000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Platinum G2 Cloud - Plan 9
1.800.000,00 đ
1 tháng
8 vCPU Platinum G2
16 GB RAM
240 GB NVMe U.2
10000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Platinum G2 Cloud - Plan 10
2.620.000,00 đ
1 tháng
12 vCPU Platinum G2
24 GB RAM
320 GB NVMe U.2
14000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Platinum G2 Cloud - Plan 11
3.600.000,00 đ
1 tháng
16 vCPU Platinum G2
32 GB RAM
480 GB NVMe U.2
18000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Platinum G2 Cloud - Plan 12
6.304.000,00 đ
1 tháng
32 vCPU Platinum G2
64 GB RAM
512 GB NVMe U.2
22000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay