Plan 1: 1C-1G-20G-Premium

332,000 đ3 tháng

 • 1 vCPU 3.2 GHz
  ?
 • 1 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20 GB SSD NVMe

Plan 2: 1C-2G-20G-Premium

Bắt đầu từ
488,880 đ3 tháng

 • 1 vCPU 3.2 GHz
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20 GB SSD NVMe

Plan 3: 2C-2G-30G-Premium

663,480 đ3 tháng

 • 2 vCPU 3.2 GHz
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30 GB SSD NVMe

Plan 4: 2C-4G-50G-Premium

1,012,680 đ3 tháng

 • 2 vCPU 3.2 GHz
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 50 GB SSD NVMe

Plan 5: 4C-6G-60G-Premium

1,606,320 đ3 tháng

 • 4 vCPU 3.2 GHz
  ?
 • 6 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 60 GB SSD NVMe

Plan 6: 4C-8G-80G-Premium

1,955,520 đ3 tháng

 • 4 vCPU 3.2 GHz
  ?
 • 8 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 80 GB SSD NVMe

Plan 7: 8C-12G-160G-Premium

3,352,320 đ3 tháng

 • 8 vCPU 3.2 GHz
  ?
 • 12 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 160 GB SSD NVMe

Plan 8: 8C-16G-240G-Premium

4,190,400 đ3 tháng

 • 8 vCPU 3.2 GHz
  ?
 • 16 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 240 GB SSD NVMe

Plan 9: 16C-32G-480G-Premium

8,380,800 đ3 tháng

 • 16 vCPU 3.2 GHz
  ?
 • 32 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 480 GB SSD NVMe