Đặt hàng

Plan 1: 1C-1G-20G-Premium
332.000,00 đ
3 tháng
1 vCPU Xeon 2.6 - 3.2GHz
1 GB RAM
20 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Port Network
Đăng ký ngay
Plan 2: 1C-2G-20G-Premium
Bắt đầu từ
488.880,00 đ
3 tháng
1 vCPU Xeon 2.6 - 3.2GHz
2 GB RAM
20 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Port Network
Đăng ký ngay
Plan 3: 2C-2G-30G-Premium
663.480,00 đ
3 tháng
2 vCPU Xeon 2.6 - 3.2GHz
2 GB RAM
30 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Port Network
Đăng ký ngay
Plan 4: 2C-4G-50G-Premium
1.012.680,00 đ
3 tháng
2 vCPU Xeon 2.6 - 3.2GHz
4 GB RAM
50 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Port Network
Đăng ký ngay
Plan 5: 4C-6G-60G-Premium
1.606.320,00 đ
3 tháng
4 vCPU Xeon 2.6 - 3.2GHz
6 GB RAM
60 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Port Network
Đăng ký ngay
Plan 6: 4C-8G-80G-Premium
1.955.520,00 đ
3 tháng
4 vCPU Xeon 2.6 - 3.2GHz
8 GB RAM
80 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Port Network
Đăng ký ngay
Plan 7: 8C-12G-160G-Premium
3.352.320,00 đ
3 tháng
8 vCPU Xeon 2.6 - 3.2GHz
12 GB RAM
160 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Port Network
Đăng ký ngay
Plan 8: 8C-16G-240G-Premium
4.190.400,00 đ
3 tháng
8 vCPU Xeon 2.6 - 3.2GHz
16 GB RAM
240 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Port Network
Đăng ký ngay
Plan 9: 16C-32G-480G-Premium
8.380.800,00 đ
3 tháng
16 vCPU Xeon 2.6 - 3.2GHz
32 GB RAM
480 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
100Mbps Port Network
Đăng ký ngay