VPS GOLD Plan 1: 1C-1G-20G

332,000 đ3 tháng

 • 1 vCPU GOLD
  ?
 • 1 GB RAM
  ?
 • 20 GB SSD Storage
 • 800 GB băng thông
  ?
 • 1Gbps Network Port

VPS GOLD Plan 2: 1C-2G-20G

488,880 đ3 tháng

 • 1 vCPU GOLD
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • 20 GB SSD Storage
 • 1 TB băng thông
  ?
 • 1Gbps Network Port

VPS GOLD Plan 3: 2C-2G-30G

663,480 đ3 tháng

 • 2 vCPU GOLD
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • 30 GB SSD Storage
 • 2 TB băng thông
  ?
 • 1Gbps Network Port

VPS GOLD Plan 4: 2C-4G-50G

1,012,680 đ3 tháng

 • 2 vCPU GOLD
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • 50 GB SSD Storage
 • 3 TB băng thông
  ?
 • 1Gbps Network Port

VPS GOLD Plan 5: 4C-6G-60G

1,606,320 đ3 tháng

 • 4 vCPU GOLD
  ?
 • 6 GB RAM
  ?
 • 60 GB SSD Storage
 • 5 TB băng thông
  ?
 • 1Gbps Network Port

VPS GOLD Plan 6: 4C-8G-80G

1,955,520 đ3 tháng

 • 4 vCPU GOLD
  ?
 • 8 GB RAM
  ?
 • 80 GB SSD Storage
 • 6 TB băng thông
  ?
 • 1Gbps Network Port

VPS GOLD Plan 7: 8C-12G-160G

3,352,320 đ3 tháng

 • 8 vCPU GOLD
  ?
 • 12 GB RAM
  ?
 • 160 GB SSD Storage
 • 8 TB băng thông
  ?
 • 1Gbps Network Port

VPS GOLD Plan 8: 8C-16G-240G

4,190,400 đ3 tháng

 • 8 vCPU GOLD
  ?
 • 16 GB RAM
  ?
 • 240 GB SSD Storage
 • 10 TB băng thông
  ?
 • 1Gbps Network Port

VPS GOLD Plan 9: 16C-32G-480G

8,380,800 đ3 tháng

 • 8 vCPU GOLD
  ?
 • 16 GB RAM
  ?
 • 320 GB SSD Storage
 • 10 TB băng thông
  ?
 • 1Gbps Network Port