Đặt hàng

AMD G3 Cloud - Plan 1
165.000,00 đ
1 tháng
1 vCPU AMD G3
1 GB RAM
20 GB NVMe U.2
1000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
AMD G3 Cloud - Plan 2
225.500,00 đ
1 tháng
1 vCPU AMD G3
2 GB RAM
20 GB NVMe U.2
1000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
AMD G3 Cloud - Plan 3
308.000,00 đ
1 tháng
2 vCPU AMD G3
2 GB RAM
30 GB NVMe U.2
1200 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
AMD G3 Cloud - Plan 4
473.000,00 đ
1 tháng
2 vCPU AMD G3
4 GB RAM
50 GB NVMe U.2
1500 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
AMD G3 Cloud - Plan 5
737.000,00 đ
1 tháng
4 vCPU AMD G3
6 GB RAM
60 GB NVMe U.2
2000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
AMD G3 Cloud - Plan 6
902.000,00 đ
1 tháng
4 vCPU AMD G3
8 GB RAM
80 GB NVMe U.2
3000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
AMD G3 Cloud - Plan 7
1.111.000,00 đ
1 tháng
6 vCPU AMD G3
8 GB RAM
120 GB NVMe U.2
4000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
AMD G3 Cloud - Plan 8
1.562.000,00 đ
1 tháng
8 vCPU AMD G3
12 GB RAM
160 GB NVMe U.2
5000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
AMD G3 Cloud - Plan 9
1.980.000,00 đ
1 tháng
8 vCPU AMD G3
16 GB RAM
240 GB NVMe U.2
10000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
AMD G3 Cloud - Plan 10
2.882.000,00 đ
1 tháng
12 vCPU AMD G3
24 GB RAM
320 GB NVMe U.2
14000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
AMD G3 Cloud - Plan 11
3.960.000,00 đ
1 tháng
16 vCPU AMD G3
32 GB RAM
480 GB NVMe U.2
18000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
AMD G3 Cloud - Plan 12
6.934.000,00 đ
1 tháng
32 vCPU AMD G3
64 GB RAM
512 GB NVMe U.2
22000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay