Đặt hàng

Tiny Monday
2.800.000,00 đ
2 năm
0 Đang có sẵn
2 vCPU Platinum 2.4GHz
2 GB RAM
40 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
500Mbps Network Port
No Refund / Money Back
Đăng ký ngay
Medium Monday
5.600.000,00 đ
2 năm
4 vCPU Platinum 2.4GHz
4 GB RAM
80 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
500Mbps Network Port
No Refund / Money Back
Đăng ký ngay
Large Monday
8.400.000,00 đ
2 năm
6 vCPU Platinum 2.4GHz
6 GB RAM
120 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
500Mbps Network Port
No Refund / Money Back
Đăng ký ngay